Regulamin sklepu internetowego dombezwirusow.pl

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Klientami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Podmiot prowadzący Sklep

Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym dombezwirusow.pl, jest Sellpoint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011800, REGON: 017264585, NIP: 5222604439, kapitał zakładowy 1 000 000 złotych.

§3 Definicje

1)   Sprzedawca – SellPoint Sp z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011800, REGON: 017264585 , NIP: 5222604439  kapitał zakładowy 1 000 000 złotych.

2)   SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dombezwirusow.pl. 

3)   KLIENT – każda osoba i podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4)   KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany z jej działalnością gospodarczą.

5)   PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6)   UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7)   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

8)   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9)   KONTO – konto klienta w Sklepie, w ramach którego są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10)   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11)   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12)   KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13)   PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14)   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§4 Kontakt ze Sklepem

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w następujący sposób:

4.1. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego,

4.2. pocztą elektroniczną, na adres: sklep@dombezwirusow.pl,

4.3. w drodze tradycyjnej korespondencji na adres: Warszawa ulica Stawki 2A 00-193 Warszawa,

4.4. telefonicznie pod numerem [507 432 198], w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

§5 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

5.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

5.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

5.3. włączona obsługa plików cookies,

5.4. zainstalowany program FlashPlayer.

§6 Informacje ogólne

6.1.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6.2.     Składanie Zamówień możliwe jest, albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

6.3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6.4.    Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.

6.5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§7 Zakładanie Konta

7.1.     Założenie Konta przez Kupującego jest opcjonalne i dobrowolne. Zamówienia można składać bez zakładania Konta i bez logowania.

7.2.    Założenie Konta jest darmowe. W celu założenia Konta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy oraz w przypadku Przedsiębiorcy – dane do faktury z numerem NIP (nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych).

7.3.    Logowanie do Konta odbywa się przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7.4.    Klient ma możliwość bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto kontaktując się ze Sklepem.

§8 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

8.1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

8.2. po zakończeniu wybierania Produktów wybrać przycisk „do kasy”,

8.3. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

8.4. w przypadku zalogowania się na Konto – wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i płatności, a jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i płatności,

8.5. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”,

8.6. opłacić Zamówienie, zgodnie z wybraną metodą płatności.

§9 Sposoby dostawy i płatności

9.1. Dostawy Produktów realizowane są na terenie Polski.

9.2. Dostępne są następujące metody dostawy:

9.3. Kurier DPD

9.4. Kurier DPD pobranie

9.5. Kurier InPost

9.6. Kurier InPost pobranie.

Dostępne są następujące metody płatności:

9.7. Płatność kartą płatniczą umożliwiającą płatności w Internecie:

9.8. Visa

9.9. Visa Electron

9.10. MasterCard

9.11. MasterCard Electronic

9.12. Maestro

9.13. Płatność przelewem bankowym

9.14. Płatność przelewem online,

9.15. Płatność za pobraniem,

9.16. Płatności w systemie ratalnym PayU – płatności za pośrednictwem serwisu PayU, w całości bądź części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Alior Bank S.A. ( z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa) lub ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Mbank S.A. (z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa) lub ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Kreditech Polska Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa).

9.17. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Podmiotem świadczący obsługę płatności online: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) oraz Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań).

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu (w zakładce Płatności).

§10 Zawarcie umowy i realizacja

10.1.     Złożenie Zamówienia następuje po przejściu wszystkich kroków opisanych w § 8, w tym po jego opłaceniu w całości, z zastrzeżeniem wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze, w którym to przypadku do złożenia Zamówienia dochodzi przed opłaceniem Zamówienia.

10.2.     Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze, w którym to przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą opłacenia Zamówienia.

10.3.     Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma m.in. numer Zamówienia.

10.4.    Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie po jego złożeniu. 

10.5.     Wysyłka zakupionych Produktów następuje w terminie określonym na karcie Produktu, a dla zamówień składających się z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia Zamówienia.

10.6.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą, przelewem online, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

11.1.     Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od momentu wydania Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.2.     Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się na Konto lub za pomocą poczty elektronicznej lub korespondencji pisemnej na adresy do kontaktu wskazane w § 4 pkt 2) i 3) Regulaminu.

11.3.     Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

11.4.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

11.5.    Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty, co do których odstąpił od Umowy Sprzedaży, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

11.6.     Konsument odsyła Produkty, co do których odstąpił od Umowy Sprzedaży, na własny koszt.

11.7.    Produkty należy odesłać na adres: dombezwirusow.pl (Sellpoint sp. z o.o. Pass 20L/7, 05-870 Błonie) wypełniając formularz zwrotu dostępny pod adresem: https://dombezwirusow.pl/zwrot-pm-27.html

11.8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów oraz za koszt użytych do pracy urządzenia filtrów. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt użytych materiałów eksploatacyjnych. Zwrotowi nie podlegają filtry.

11.9.     Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.10.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.11.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.12.    Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

11.13.     Postanowienia niniejszego § 11 Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy dotyczące Konsumenta, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12 Rękojmia

12.1.    Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów nie będących Konsumentami.

12.2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Konsumentów. 

12.3.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

12.4.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi.

12.5.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.

12.6.    W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

12.7.    Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

12.8.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12.9.    Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

12.10.    Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12.11.    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na następujący adres Sprzedawcy: Sellpoint sp. z o.o. Pass 20L/7, 05-870 Błonie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu.

12.12.    Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Produkt wadliwy w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

12.13.    Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje oświadczenia Konsumenta o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany Produktu lub usunięcia wady. Do innych reklamacji Konsumenta Sprzedawca ustosunkuje się w terminie trzydziestu dni.

§13 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

https://dombezwirusow.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

§14 Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://dombezwirusow.pl/regulamin-pm-11.html)

Do Zamówienia ma zastosowanie Regulamin w wersji zaakceptowanej przez Kupującego w chwili składania Zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

SzukajTelefonKonto użytkownikaLista życzeńLista życzeńFacebookInstagramYoutubePołożenieEmailPorównajPDFPDFLista życzeńFAQOcenaOcenaOcenaBank iconClock iconFacebookPinterestPinterestAdresAdresObniżkaUdostępnij