Polityka prywatności

Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkownicy”) działającego pod adresem www.dombezwirusow.pl (dalej „Serwis”) przez Sellpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie Wydział XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011800, będącą usługodawcą Serwisu (dalej również jako „Spółka”).

1.2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę:
A. w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”;
B. w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
C. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa konsumenckiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
D. w celach udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą e-mail, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
E. w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
F. w celach analitycznych i statystycznych służących poprawie służących poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, konfiguracji Serwisu, dostosowywania działalności Serwisu do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk użytkowania Serwisu oraz wyjaśnienia niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
G. w celach marketingu produktów i usług Spółki poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; H. w celach przesłania drogą elektroniczną zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej w ramach Programu Zaufanych Opinii, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na badaniu opinii o przeprowadzonej transakcji i poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować drogą elektroniczną na adres rodo_sellpoint@sellpoint.pl lub pisemnie na adres: Sellpoint sp. z o.o., ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa.
Komu będą przekazywane dane osobowe?

1.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie oraz spółki z grupy kapitałowej Arteria S.A. (pełna lista podmiotów wchodzących w skład grupy dostępna jest pod adresem: https://arteria.pl/pl/spolka/struktura). Odbiorcą danych osobowych może być także Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie świadczenia na rzecz Spółki usług, związanych w szczególności z przeprowadzaniem ankiet posprzedażowych w ramach Programu Zaufanych Opinii.

1.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych

1.6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem rodo_sellpoint@sellpoint.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.7. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.8. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.9. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1.10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

1.11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

1.13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

1.14. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1.15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
A. dostępu do swoich danych osobowych,
B. sprostowania danych osobowych,
C. usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
D. przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
E. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w zakresie przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
F. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;
G. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem rodo_sellpoint@sellpoint.pl.
Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

1.16. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o realizację praw wskazanych w punkcie 1.15. Polityki.

1.17. Powyższe wnioski będą realizowane przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w punkcie 1.15. Polityki mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.

1.18. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Sellpoint Sp. z o.o., ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres rodo_sellpoint@sellpoint.pl. W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte.

1.19. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

1.20. Spółka jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność może skutkować brakiem realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

1.21. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

1.22. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
A. cel przetwarzania,
B. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
C. odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
D. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
E. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
F. informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
G. informację o prawie do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
H. informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.23. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

1.24. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na koordynatora ds. ochrony danych osobowych na adres: rodo_sellpoint@sellpoint.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.

Pliki cookie i logi systemowe

1.25. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika.

1.26. Serwis może używać plików typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

1.27. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w związku z wykorzystywaniem plików cookie niezbędnych i analitycznych w zakresie niezbędnym do celów analitycznych i statystycznych służących poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, konfiguracji Serwisu, dostosowywania działalności Serwisu do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk użytkowania Serwisu oraz wyjaśnienia niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.28. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:
A. pliki cookie niezbędne – pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu i są wykorzystywane w szczególności w celu konfiguracji Serwisu;
B. pliki cookie analityczne – zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Ten rodzaj plików cookie nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adres IP urządzenia Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików cookie wykorzystywane są do ulepszania Serwisu, dostosowania działania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisu.

1.29. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania w przeglądarce:
A. pliki cookie sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
B. pliki cookie trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

1.30. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:
A. pliki cookie własne (first-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są tylko pliki cookie własne.
B. pliki cookie osób trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.

1.31. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych w Serwisie:
Nazwa cookie Okres przechowywania Pochodzenie

 

Nazwa cookieOkres przechowywaniaPochodzenie
phpsessidPlik cookie trwały (179 dni)Plik cookie własny (first party cookie)
_shopfirstvisitPlik cookie trwały (10 lat)Plik cookie własny (first party cookie)
_shopgold_uniqPlik cookie trwały (2 lata)Plik cookie własny (first party cookie)
_shopgold_visitedPlik cookie trwały (1 dzień)Plik cookie własny (first party cookie)
stats/processPlik cookie sesyjnyPlik cookie własny (first party cookie)
user_keyPlik cookie trwały (1 rok)Plik cookie własny (first party cookie)


1.32. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie, powodujących blokowanie automatycznej obsługi plików cookie oznacza akceptację wykorzystywania plików cookie na warunkach opisanych w niniejszej Polityce, gdyż domyślne ustawienia przeglądarki są traktowane jako zgoda na instalację plików cookie.

1.33. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika, ale blokada plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
A. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
B. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
C. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
D. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
E. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

1.34. Data ostatniej aktualizacji Polityki: [15.06.2021].

SzukajTelefonKonto użytkownikaLista życzeńLista życzeńFacebookInstagramYoutubePołożenieEmailPorównajPDFPDFLista życzeńFAQOcenaOcenaOcenaBank iconClock iconFacebookPinterestPinterestAdresAdresObniżkaUdostępnij